Mogelijkheden tot giftenMogelijkheden tot giftenStichting Kom overde Brug wil zich richten op inkomsten onder andere uit schenkingen en nalatenschappen.

Veel maatschappelijke organisaties richten zich sinds enkele jaren op dit soort geldwerving maar de kerken laten dit terrein liggen. Wij brengen daar dus verandering in. Goed nieuws voor u, het levert de gevers ook veel voordeel op. Aktie Kerkbalans rijdt Stichting Kom overde Brug daarbij beslist niet in de wielen maar Stichting Kom overde Brug is aanvullend maar dan specifiek voor De Brug.


Dus draagt u De Brug een warm hart toe en wilt u De Brug steunen bij projectmatige activiteiten, zodat het werk van onze gemeente ook in de toekomst voortgang kan vinden, dan kan dat op verschillende manieren.


U kunt Stichting Kom overde Brug op diverse manieren steunen.

*  Eenmalige schenkingen

*  Periodieke schenkingen

*  Nalatenschappen

In alle gevallen is het mogelijk dit belasting technisch op een gunstige manier te doen,  aangezien onze stichting aan de strenge eisen van de belastingdienst voldoet.


Wilt u meer weten wat u voor de Stichting kunt doen, wat de Stichting doet of andere informatie ontvangen,  dan kunt u zich te allen tijde richten tot een van de bestuursleden.


De Stichting Kom over de Brug heeft de ANBI-status

(Algemeen Nut  Beogende Instelling). Hierdoor kunt u  belastingvoordelig  schenken, zodat iedere door u geschonken Euro op de door u bedoelde plaats terecht kan komen.


Hieronder vind u meer informatie over:

Schenken (eenmalige of periodiek) aan Stichting Kom Overde Brug

Nalaten aan Stichting Kom Overde Brug

Schenken


Eenmalige schenkingen en periodiek schenken aan Stichting Kom overde Brug:

1 Eenmalige schenkingen

2 Wat is periodiek schenken

3 Wat zijn de voordelen voor de gever

4 Wat zijn de voordelen voor Stichting Kom overde Brug

5 Hoe moet het periodiek schenken geregeld worden

6 Wat is de looptijd van periodiek schenken

7 Wanneer is de gift (volledig) aftrekbaar

8 Wanneer is periodiek schenken geldig

9 Steunen


1 Eenmalige schenkingen

U kunt eenmalig schenken of nog beter meerdere keren schenken. Deze giften zijn fiscaal aftrekbaar voor het deel dat boven de drempel uitkomt van 1% van uw belastbaar inkomen. Kan dat slimmer, jazeker lees dan verder.


2 Wat is periodiek schenken

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan Stichting Kom overde Brug die schriftelijk is vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U dient tenminste 1 x per jaar een vast bedrag te voldoen. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.


3 Wat zijn de voordelen van periodiek schenken voor u als gever

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen Deze giften tellen niet mee voor de beperking  – drempel  –  van 1% van uw totaal inkomen in box 1-2-en 3.waaronder geen aftrek toegestaan is. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn  niet of slechts voor dat deel aftrekbaar wat boven deze 1% uitkomt.


Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

•meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen of;

•meer schenken zonder dat het u meer kost;


Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%.


4 Wat zijn de voordelen van Periodiek schenken voor Stichting Kom overde Brug

De voordelen voor Stichting Kom overde Brug zijn dat zij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om hun doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan Stichting Kom overde Brug op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.


5 Hoe moet periodiek schenken geregeld worden

Wilt u een bestaande donatie omzetten of wilt u direct Stichting Kom overde Brug steunen met een periodieke schenking dan heeft u een schenkingsovereenkomst nodig. Deze overeenkomst moest tot 2013 nog met een notariële akte. Met ingang van 1 april 2014 mag deze overeenkomst ook bij onderhandse schenkingsovereenkomst. 


6 Wat is de Looptijd van periodiek schenken

De looptijd van periodiek schenken is minimaal 5 jaar. Kunt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar afdragen, bijvoorbeeld tijdelijk zonder werk zit, dan blijven de fiscale voordelen van voorgaande jaren in tact.


7 Wanneer is de gift (volledig) aftrekbaar

In het jaar dat de gift gedaan wordt. Moest u de gift in een bepaald jaar betalen, maar hebt u dit niet gedaan? Dan is de gift aftrekbaar in het jaar dat u deze schuld betaalt. Volgens de Belastingdienst moet deze schuld rentedragend zijn geworden om voor aftrek in aanmerking te komen.  Van rentedragend worden is volgens de Hoge Raad geen sprake indien rente is verschuldigd wegens vertraging in de nakoming.


8 Wanneer is periodiek schenken geldig

Mogen betalingen gedaan voordat de overeenkomst periodieke gift door schenker en begiftigde is ondertekend, worden meegerekend als periodieke gift in het betreffende kalenderjaar? Nee! De schenking/jaarlijkse uitkering moet berusten op een bij akte van schenking aangegane verplichting. Daarvan is geen sprake wanneer de betaling geschiedt voor het sluiten van de overeenkomst (dus voordat de schenking tot stand is gekomen). Betalingen die zijn gedaan voordat de overeenkomst is getekend door de schenker en Stichting Kom overde Brug zijn dus niet aftrekbaar als periodieke gift. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst voldaan worden.


9 Steunen

Wilt u ons financieel steunen? Wilt u hier meer over weten?


Neem dan contact op met één van de onderstaande vertrouwens personen uit het stichtingsbestuur:


Klaas van Soeren

telefoonnummer 0342-462349 email: klaasvansoeren@stichtingkomoverdebrug.eu


Jaap Bootsman   

telefoonnummer 033-4720482 email: jaapbootsman@stichtingkomoverdebrug.eu

 

 

Overeenkomst periodiek schenken


Nalaten


Nalaten aan Stichting Kom overde Brug

1 voor wie bedoeld

2 Hoe kunt u nalaten aan Stichting Kom overde Brug

3 Belastingvrij nalaten aan Stichting Kom overde brug

4 Steunen


1 Voor wie bedoeld

U bent iemand die de gemeente De Brug een warm hart toedraagt U kunt met een deel van uw nalatenschap het werk in De Brug in de toekomst blijven steunen. Gods werk moet doorgaan.


2 Hoe kunt u nalaten aan Stichting Kom overde Brug

De uiterste wilsbeschikking,  ofwel het testament, is een individuele aangelegenheid waarmee u het heft in eigen hand neemt. u kunt een goed doel, zoals Stichting Kom overde Brug, tot erfgenaam benoemen of een legaat toekennen. Natuurlijk zou je de erfgenamen kunnen vragen een deel van de erfenis door te schuiven naar Stichting Kom overde Brug. Maar dan wordt van dit deel eerst successierecht  afgedragen via de erfgename. Testamentair vastleggen is altijd gunstiger. Er hoeft dan geen successierecht te worden afgedragen door Stichting Kom overde Brug en dus gaat het deel dat voor Stichting Kom overde Brug is bestemd ook écht naar Stichting Kom overde Brug en niet deels naar de belasting.


3 Belastingvrij nalaten aan Stichting Kom overde Brug

Zonder testament wordt een aantal zaken automatisch geregeld. Uw  partner en/of eventuele kinderen zijn dan de eerste erfgenamen. Die betalen relatief niet zo veel belasting, tot een bepaald bedrag. Daarna loopt het op van tien naar twintig procent. Als u alleenstaand bent gaat de erfenis naar familie in de tweede lijn. De belasting kan dan oplopen naar dertig tot veertig procent. Draagt u de Stichting Kom overde Brug een warm hart toe en wilt u langs deze weg het werk dat in De Brug gedaan wordt steunen dan vragen  wij u  onze stichting  mee te nemen in uw nalatenschap.

Voordelen Belastingvrij nalaten aan Stichting Kom overde Brug

De voordelen voor Stichting Kom overde Brug zijn dat zij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om hun doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan Stichting Kom overde Brug op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen. Uw steun wordt door de ANBI status van Stichting Kom overde Brug efficiënter gebruikt.


4 Steunen

Wilt u ons financieel steunen? Wilt u hier meer over weten?


Neem dan contact op met één van de onderstaande vertrouwens personen uit het stichtingsbestuur:


Klaas van Soeren

telefoonnummer 0342-462349 email:klaasvansoeren@stichtingkomoverdebrug.eu


Jaap Bootsman

telefoonnummer 033-4720482 email: jaapbootsman@stichtingkomoverdebrug.eu